Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bedrijfsgegevens

Praktijk: Trotse Pauw – Groepstraining & Individuele therapie
Eigenaar: Rosanne van Kaathoven
Postadres en bezoekadres:
Burg. Geradtslaan 4, 6641 ZX Beuningen
Tel. 0031638350467
Email: info@psycholoogvankaathoven.nl
KvK: 50071378
website: www.psycholoogvankaathoven.nl

Doel bewaren persoonlijke gegevens

Contactformulier op de website:
Ouders kunnen via een formulier op de website aangeven dat ze interesse hebben in de groepstraining voor hun kind of tiener of ze kunnen een intakegesprek aanvragen voor individuele therapie. Zij laten hier hun naam, telefoonnummer en emailadres achter. Deze gegevens heb ik nodig om contact met de ouders op te nemen. Optioneel is om aan te geven wat de naam van het kind/de tiener is, de leeftijd, de klas waarin het kind/de tiener zit, op welke tijden de ouders telefonisch het beste te bereiken zijn en eventuele vragen die de ouders op dat moment hebben. Bij de aanvraag voor de intake voor individuele therapie kunnen ouders eventueel (kort) aangeven wat de reden is dat ze hun kind/tiener voor individuele therapie aanmelden.
Ouders kunnen deze aanvraag ook per mail doen, zij mailen dan naar: info@psycholoogvankaathoven.nl

De website wordt gehost door SoHosted: www.psycholoogvankaathoven.nl

Individuele therapie en groepstraining:

Voor het geven van individuele therapie en groepstraining heb ik de volgende algemene persoonlijke gegevens nodig van de cliënt: voor en achternaam, email ouder(s), telefoonnummer ouders, geboortedatum kind en adres ouders. In het geval de cliënt aanvullend verzekerd is dan is ook het BSN nodig. Zonder deze gegevens kan de cliënt geen individuele therapie of groepstraining bij Trotse Pauw afnemen. Deze gegevens heb ik nodig om de factuur op te maken. Ouders ontvangen de factuur per mail.
Indien nodig communiceer ik met ouders per mail over de inhoud en het verloop van de individuele therapie en de groepstraining.

Groepstraining kinderen tot 12 jaar:
Wanneer ouders hun kind hebben opgegeven voor een groepstraining, dan ontvangen ouders per mail het aanmeldformulier. Hierin staan vragen zoals: ´wat is de reden dat je jouw kind opgeeft voor deze training?´ en: ´wat wilt je kind zelf graag leren?´
Mochten ouders dit liever niet digitaal naar mij toesturen per mail dan kunnen ouders tegen extra kosten ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek waarbij ik schriftelijk aantekeningen maak.
Ouders kunnen het ook schriftelijk invullen en per post naar mij opsturen.

Maillijst:
Via de website kunnen ouders een gratis video of een werkboekje aanvragen. Hiervoor laten zij hun emailadres en hun voornaam achter. Ouders komen automatisch op de maillijst nadat ze de gratis video of werkboekje hebben aangevraagd. Zij ontvangen na deze video of het werkboekje dan per mail regelmatig een nieuwe video met tips die voor hen mogelijk interessant zijn. Ouders kunnen op ieder moment zonder problemen zich afmelden van deze maillijst. Onderaan iedere mail die ik stuur staat onderaan de mogelijkheid tot uitschrijven van de nieuwsbrief. Zij ontvangen dan geen geautomatiseerde mails meer die naar alle emailadressen die op de desbetreffende maillijst staan, verzonden worden.

Het programma dat Trotse Pauw gebruikt voor het versturen van de geautomatiseerde mails is: Active Campaign.

Verwerken persoonsgegevens 
Tijdens en mogelijk ook na afloop van een sessie individuele therapie en een bijeenkomst van de groepstraining maak ik schriftelijk aantekeningen. Deze aantekeningen helpen mij onthouden waaraan we gewerkt hebben en geven mij richting aan hetgeen we werken en gaan werken.
Deze aantekeningen sla ik niet digitaal op, alleen schriftelijk. Ik bewaar ze in klappers die opgeborgen liggen in de brandkast waarvan alleen ik de sleutel heb.
Deze schriftelijke aantekeningen deel ik met niemand. Dus ook niet met de zorgverzekeraar, huisarts of school.

Delen informatie
Informatie over de inhoud en het verloop van de individuele therapie of groepstraining van cliënten tot en met 12 jaar deel ik alleen met derden zoals school en de huisarts wanneer beide gezaghebbende ouders expliciet toestemming gegeven hebben voor het delen van specifieke inhoudelijke informatie. Bij cliënten tussen 12 en 16 jaar is toestemming van beide gezaghebbende ouders en de cliënt zelf nodig. Vanaf 16 jaar is expliciete toestemming nodig van een gezaghebbende ouder en de cliënt zelf.

Beveiliging
Behalve ik (Rosanne van Kaathoven) heeft niemand verder toegang tot mijn mobiel, email of laptop.

Bewaartermijn  
Ik bewaar de gemaakte schriftelijke aantekeningen niet langer dan nodig is.  
Na het afronden van de individuele therapie of de groepstherapie vernietig ik de schriftelijke aantekeningen binnen 3 maanden.
Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. 

Rechten van de cliënt
Wanneer ouders en kinderen vanaf 12 jaar de schriftelijke aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens de individuele therapie of groepstraining willen inzien dan mag en kan dit.
Wanneer je wilt dat ik de gemaakte schriftelijke aantekeningen eerder vernietig dan de gebruikelijke bewaartermijn dan kun je dit bij mij aangeven.  

Rechten van kinderen/tieners
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Geheimhouding
De psychologen en de andere hulpverleners die werken bij Trotse Pauw hebben een geheimhoudingsplicht.  Dit betekent dat wij alleen met uitdrukkelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders over hun kind met derden spreken, zoals de huisarts en de school. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder toestemming van ouders informatie te verstrekken.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring kun je mij per mail stellen:

Info@psycholoogvankaathoven.nl

Autoriteit persoonsgegevens
Meer info over de privacy van persoonsgegevens kun je vinden op deze site:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl